Podzielcie sie wersetami ktore dzis czytaliscie

Studium poszczególnych ksiąg biblijnych!
Uwagi, obserwacje itp.
Awatar użytkownika
agnieszkas
Posty: 3628
Rejestracja: 04 kwie 2010, 15:55
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: In Christ Alone
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: agnieszkas » 24 lut 2012, 22:31

rada dla mnie, ktyora juz ktos mi dawa kiedys; "Nie karć szydercy, aby cię nie znienawidził; karć mądrego, a będzie cię miłował" (Prz 9:8).


Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
(Gal.2,20)
makesh
Posty: 2043
Rejestracja: 20 maja 2010, 16:12
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: makesh » 12 kwie 2012, 20:23

Odkrylam piekny psalm! :)

(1) Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. (2) Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. (3) Tak wyglądałem ciebie w świątyni, By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją, (4) Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać cię będą. (5) Tak błogosławić cię będę, póki życia mego, W imieniu twoim podnosić będę ręce moje. (6) Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, A usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami. (7) Wspominam cię na łożu moim, Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych, (8) Bo byłeś mi pomocą I weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich. (9) Dusza moja przylgnęła do ciebie, Prawica twoja podtrzymuje mnie. (10) Ale ci, którzy szukają zguby mojej, Zapadną się w głębinach ziemi. (11) Będą oddani na pastwę miecza, Staną się łupem szakali. (12) Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto przysięga na niego, Bo usta kłamców będą zamknięte.


Awatar użytkownika
fantomik
Posty: 15826
Rejestracja: 20 sty 2008, 15:54
wyznanie: Inne ewangeliczne
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: fantomik » 14 kwie 2012, 00:31

Polecam 119 :)


"Cóż zatem Ateny mają wspólnego z Jerozolimą? Cóż Akademia z Kościołem? Cóż heretycy z chrześcijanami?" — Tertulian
"...ilość nieprawdziwych informacji na temat teologii Kalwina jakie zostały podane jest wystarczająca aby wielokrotnie udowodnić jego doktrynę totalnej deprawacji!" — J.I. Packer
"Take a quiet moment to yourself today. Read a book. Sip a latte. Look out the window. (Then do the same thing, every single day, for the rest of your life.)" — Susan Cain
Nehemiah 8:10: I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie - poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją.
makesh
Posty: 2043
Rejestracja: 20 maja 2010, 16:12
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: makesh » 14 kwie 2012, 06:26

fantomik pisze:Polecam 119 :)

Spytam sie dlaczego.


Awatar użytkownika
fantomik
Posty: 15826
Rejestracja: 20 sty 2008, 15:54
wyznanie: Inne ewangeliczne
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: fantomik » 14 kwie 2012, 12:05

makesh pisze:
fantomik pisze:Polecam 119 :)

Spytam sie dlaczego.

a. Najdłuższy Psalm w Piśmie :)
b. kompletnie anty-współcześnie-ewangeliczno-chrześcijański w swoim charakterze wychwalającym Boże Prawo ;)

Psalms 119:1: Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, Którzy postępują według zakonu Pana!
Psalms 119:2: Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego, Szukają go z całego serca,
Psalms 119:3: Którzy nie czynią krzywdy, Ale chodzą drogami jego.
Psalms 119:4: Tyś wydał rozkazy swoje, Aby ich pilnie strzeżono:
Psalms 119:5: Oby drogi moje były nakierowane Na przestrzeganie ustaw twoich!
Psalms 119:6: Wtedy nie doznam wstydu, Gdy będę zważał na wszystkie przykazania twoje.
Psalms 119:7: Dziękować ci będę szczerym sercem, Gdy się nauczę sprawiedliwych praw twoich.
Psalms 119:8: Będę przestrzegał ustaw twoich, Nie opuszczaj mnie nigdy.
Psalms 119:9: Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich.
Psalms 119:10: Z całego serca szukam ciebie, Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich!
Psalms 119:11: W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.
Psalms 119:12: Błogosławiony Tyś, Panie. Naucz mię ustaw twoich!
Psalms 119:13: Wargami swymi opowiadam Wszystkie wskazania ust twoich.
Psalms 119:14: Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje, Jak z wielkiego bogactwa.
Psalms 119:15: Rozmyślam o rozkazach twoich I patrzę na drogi twoje.
Psalms 119:16: Mam upodobanie w przykazaniach twoich, Nie zapominam słowa twego.
Psalms 119:17: Okaż dobroć słudze swemu, Abym żył i przestrzegał słowa twego!
Psalms 119:18: Otwórz oczy moje, Abym oglądał cudowność zakonu twego.
Psalms 119:19: Jestem gościem na ziemi, Nie ukrywaj przede mną przykazań swoich!
Psalms 119:20: Dusza moja omdlewa ustawicznie Z tęsknoty za prawami twoimi.
Psalms 119:21: Zgromiłeś pysznych, Przeklętych, którzy zbaczają od przykazań twoich!
Psalms 119:22: Zdejm ze mnie hańbę i pogardę, Bo strzegę świadectw twoich!
Psalms 119:23: Choć książęta zasiadają społem i zmawiają się przeciwko mnie, Jednak sługa twój rozmyśla o ustawach twoich.
Psalms 119:24: Zaiste, ustawy twoje są rozkoszą moją, Doradcami moimi,
Psalms 119:25: Dusza moja przylgnęła do prochu, Ożyw mnie według słowa twego.
Psalms 119:26: Opowiedziałem ci losy moje, a Ty wysłuchałeś mnie; Naucz mnie ustaw twoich!
Psalms 119:27: Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia twoje, A będę rozmyślał o cudach twoich!
Psalms 119:28: Dusza moja zalewa się łzami ze smutku, Podźwignij mnie słowem swoim!
Psalms 119:29: Oddal ode mnie drogę kłamstwa, Ucz mię łaskawie zakonu swojego!
Psalms 119:30: Obrałem drogę prawdy, Prawa twoje stawiam przed sobą.
Psalms 119:31: Przylgnąłem do świadectw twoich, Panie! Nie dopuść, bym doznał wstydu!
Psalms 119:32: Biegnę drogą przykazań twoich, Bo dodajesz otuchy sercu mojemu.
Psalms 119:33: Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, A będę jej strzegł do końca.
Psalms 119:34: Daj mi rozum, abym zachował zakon twój I przestrzegał go całym sercem!
Psalms 119:35: Prowadź mnie ścieżką przykazań twoich, Bo w niej mam upodobanie!
Psalms 119:36: Nakłoń serce moje do ustaw twoich, A nie do chciwości!
Psalms 119:37: Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, Obdarz mnie życiem na drodze swojej!
Psalms 119:38: Spełnij słudze twemu obietnicę swoją, Daną tym, którzy się ciebie boją!
Psalms 119:39: Oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, Bo prawa twoje są dobre!
Psalms 119:40: Oto tęsknię do przykazań twoich, Przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie!
Psalms 119:41: Niech spłynie na mnie łaska twoja, Panie, zbawienie twoje według obietnicy twojej,
Psalms 119:42: Abym mógł odpowiedzieć temu, który mi urąga, Bo zaufałem słowu twemu.
Psalms 119:43: Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust moich, Gdy pokładam nadzieję w prawach twoich!
Psalms 119:44: Zawsze strzec będę zakonu twego, Po wieki wieczne.
Psalms 119:45: I chodzić będę na wolności, Bo szukam rozkazów twoich.
Psalms 119:46: Przed królami mówić będę o świadectwach twoich I nie będę się wstydził.
Psalms 119:47: Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, Które pokochałem.
Psalms 119:48: Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich.
Psalms 119:49: Pomnij na słowo do sługi twego, Na którym kazałeś mi polegać.
Psalms 119:50: To jest pociechą moją w niedoli mojej, Że obietnica twoja mnie ożywia.
Psalms 119:51: Zuchwali szydzą ze mnie bardzo, Lecz ja nie odstępuję od zakonu twego.
Psalms 119:52: Pamiętam, Panie, o odwiecznych prawach twoich I doznaję pocieszenia.
Psalms 119:53: Ogarnia mnie oburzenie z powodu bezbożnych, Którzy porzucają zakon twój.
Psalms 119:54: Ustawy twoje są mi pieśniami W domu pielgrzymki mojej.
Psalms 119:55: Wspominam w nocy imię twoje, Panie, I strzegę zakonu twego.
Psalms 119:56: Udziałem moim jest Przestrzegać ustaw twoich.
Psalms 119:57: Rzekłem: Udziałem moim, Panie, Przestrzegać słów twoich.
Psalms 119:58: Z całego serca błagam cię: Zmiłuj się nade mną według obietnicy swojej!
Psalms 119:59: Zastanawiam się nad drogami moimi I zwracam kroki moje ku świadectwom twoim.
Psalms 119:60: Śpieszę, a nie opóźniam się Wypełniać przykazania twoje.
Psalms 119:61: Sidła bezbożnych omotały mnie, Lecz nie zapominam zakonu twego.
Psalms 119:62: O północy wstaję, aby ci dziękować Za sprawiedliwe sądy twoje.
Psalms 119:63: Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się ciebie boją I przestrzegają ustaw twoich.
Psalms 119:64: Pełna jest ziemia łaski twojej, Panie, naucz umie ustaw twoich!
Psalms 119:65: Dobro wyświadczyłeś słudze swemu, Panie, według słowa swego.
Psalms 119:66: Naucz mnie trafnego sądu i poznania, Bo uwierzyłem przykazaniom twoim!
Psalms 119:67: Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, Ale teraz strzegę twego słowa.
Psalms 119:68: Dobry jesteś i dobrze czynisz, Naucz mnie ustaw twoich!
Psalms 119:69: Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, Lecz ja całym sercem strzegę ustaw twoich.
Psalms 119:70: Serce ich jest nieczułe jak tłuszcz, Ja zaś mam rozkosz w zakonie twym.
Psalms 119:71: Dobrze mi, żem został upokorzony, Abym się nauczył ustaw twoich.
Psalms 119:72: Lepszy jest dla mnie zakon ust twoich, Niż tysiące sztuk złota i srebra.
Psalms 119:73: Ręce twoje uczyniły mnie i ukształtowały, Daj mi rozum, abym się nauczył przykazań twoich!
Psalms 119:74: Ci, którzy się ciebie boją, patrzą na mnie i radują się, Że pokładam nadzieję w słowie twoim.
Psalms 119:75: Wiem, Panie, że sądy twoje są sprawiedliwe I żeś mię słusznie upokorzył.
Psalms 119:76: Niechaj łaska twoja będzie pociechą moją, Jak przyrzekłeś słudze swemu!
Psalms 119:77: Niech zstąpi na umie miłosierdzie twoje, abym żył, Bo zakon twój jest rozkoszą moją!
Psalms 119:78: Niech się zawstydzą zuchwali, gdy gnębią mnie niesłusznie, Ja zaś rozmyślam o ustawach twoich!
Psalms 119:79: Niech się zwrócą do mnie, którzy się ciebie boją I którzy znają świadectwa twoje!
Psalms 119:80: Oby serce moje było nienaganne w ustawach twoich, Abym nie był zawstydzony!
Psalms 119:81: Dusza moja tęskni do zbawienia twojego, Oczekuję słowa twojego.
Psalms 119:82: Oczy moje tęsknią do obietnicy twojej Mówiąc: Kiedy mnie pocieszysz?
Psalms 119:83: Chociaż stałem się jak wór skórzany w dymie, Jednak nie zapomniałem ustaw twoich.
Psalms 119:84: Ile dni zostaje słudze twemu? Kiedy wydasz wyrok na tych, którzy mnie prześladują?
Psalms 119:85: Zuchwali wykopali pode mną doły; Ci, którzy nie stosują się do zakonu twego.
Psalms 119:86: Wszystkie przykazania twoje są prawdą; Niesłusznie prześladują mnie! Pomóż mi!
Psalms 119:87: Omal nie zgładzili mnie z ziemi, Lecz ja nie odstąpiłem ustaw twoich.
Psalms 119:88: Zachowaj mnie według łaski swojej, Bym mógł strzec świadectwa ust twoich!
Psalms 119:89: Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa.
Psalms 119:90: Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie, Ugruntowałeś ziemię i stoi.
Psalms 119:91: Według praw twoich istnieje dotąd, Bo wszystko służy tobie.
Psalms 119:92: Gdyby zakon twój nie był rozkoszą moją, Zginąłbym w niedoli.
Psalms 119:93: Nigdy nie zapomnę przykazań twoich, Bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu.
Psalms 119:94: Twoim jestem! Wybaw mnie, Bo szukam przykazań twoich!
Psalms 119:95: Bezbożni czyhają na mnie, aby mnie zgubić, Ale ja rozważam świadectwa twoje.
Psalms 119:96: Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, Lecz przykazanie twoje trwa najdłużej.
Psalms 119:97: O, jakże miłuję zakon twój. Przez cały dzień rozmyślam o nim!
Psalms 119:98: Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, Ponieważ mam je na zawsze.
Psalms 119:99: Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, Bo rozmyślam o świadectwach twoich.
Psalms 119:100: Jestem roztropniejszy od starszych, Bo strzegę przykazań twoich!
Psalms 119:101: Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, Aby strzec słowa twego.
Psalms 119:102: Od sądów twoich nie odstępuję, Ponieważ Ty mnie nauczasz.
Psalms 119:103: O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, Słodsze niż miód dla ust moich.
Psalms 119:104: Z przykazań twoich nabrałem rozumu, Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej.
Psalms 119:105: Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim.
Psalms 119:106: Przysiągłem i potwierdzam: Chcę strzec twoich praw sprawiedliwych,
Psalms 119:107: Jestem bardzo utrapiony, Panie, ożyw mnie według słowa swego!
Psalms 119:108: Racz przyjąć, Panie, dobrowolne ofiary ust moich I naucz mnie sądów twoich!
Psalms 119:109: Dusza moja jest stale w niebezpieczeństwie, Lecz o zakonie twoim nie zapominam.
Psalms 119:110: Bezbożni zastawili na mnie sidło, Lecz ja nie odstępuję od ustaw twoich.
Psalms 119:111: Świadectwa twoje są moim dziedzictwem na wieki, Gdyż są rozkoszą serca mego.
Psalms 119:112: Nakłaniam serce moje, by pełniło ustawy twoje; Wieczna za to nagroda!
Psalms 119:113: Ludzi chwiejnych nienawidzę, Ale zakon twój miłuję.
Psalms 119:114: Tyś obroną moją i tarczą moją, W słowie twoim mam nadzieję.
Psalms 119:115: Odstąpcie ode mnie, złośnicy, Bo chcę przestrzegać przykazań Boga mego.
Psalms 119:116: Wesprzyj umie według obietnicy swojej, abym żył, A nie dopuść, bym doznał zawodu w nadziei mojej.
Psalms 119:117: Podtrzymaj mię, abym był zbawiony, A zawsze wpatrywać się będę w ustawy twoje!
Psalms 119:118: Gardzisz wszystkimi, którzy odstępują od ustaw twoich, Bo myśli ich są fałszywe.
Psalms 119:119: Uważasz za żużel wszystkich bezbożnych na ziemi, Dlatego kocham świadectwa twoje.
Psalms 119:120: Ciało moje drży ze strachu przed tobą, Bo lękam się twoich sądów.
Psalms 119:121: Wykonuję prawo i sprawiedliwość; Nie wydawaj mnie w ręce gnębicieli moich.
Psalms 119:122: Wstaw się za sługą swoim dla dobra jego, Niech nie gnębią mnie zuchwali!
Psalms 119:123: Oczy moje tęsknią za zbawieniem twoim I za słowem sprawiedliwości twojej.
Psalms 119:124: Postąp ze sługą twoim według łaski swojej I naucz mnie ustaw swoich!
Psalms 119:125: Jestem sługą twoim, daj mi rozum, Abym poznał świadectwa twoje!
Psalms 119:126: Czas już, by Pan rozpoczął działanie, Gdyż naruszono zakon twój.
Psalms 119:127: Dlatego kocham przykazania twoje Bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto.
Psalms 119:128: Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy twoje, Nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa.
Psalms 119:129: Cudowne są świadectwa twoje, Dlatego ich strzeże dusza moja.
Psalms 119:130: Wykład słów twoich oświeca, Daje rozum prostaczkom.
Psalms 119:131: Otwieram usta i wzdycham, Bo pragnę przykazań twoich.
Psalms 119:132: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Jak zwykłeś czynić tym, którzy miłują imię twoje!
Psalms 119:133: Umocnij kroki moje w słowie twoim I nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności!
Psalms 119:134: Wybaw mnie od ucisku człowieka, A będę strzegł ustaw twoich!
Psalms 119:135: Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim I naucz mnie ustaw swoich!
Psalms 119:136: Potoki łez płyną z oczu moich, Dlatego że nie strzegą zakonu twego,
Psalms 119:137: Sprawiedliwy jesteś, Panie, I prawe są sądy twoje.
Psalms 119:138: Nadałeś przykazania swoje Sprawiedliwe i wielce prawdziwe.
Psalms 119:139: Trawi mię żarliwość moja, Że wrogowie moi zapominają o słowie twoim.
Psalms 119:140: Słowo twoje jest całkowicie czyste, Dlatego kocha je sługa twój.
Psalms 119:141: Mały jestem i wzgardzony, Lecz nie zapominam o ustawach twoich.
Psalms 119:142: Sprawiedliwość twoja jest wieczną sprawiedliwością, A zakon twój jest prawdą.
Psalms 119:143: Ucisk i utrapienie ogarnęły mnie, Lecz przykazania twoje są rozkoszą moją.
Psalms 119:144: Świadectwa twoje są sprawiedliwe na wieki, Daj mi rozum, abym ożył!
Psalms 119:145: Wołam z całego serca; Wysłuchaj mnie, Panie! Chcę pełnić ustawy twoje.
Psalms 119:146: Wołam do ciebie, wybaw mnie, A będę strzegł świadectw twoich!
Psalms 119:147: Wstaję przed świtem i wołam o pomoc: Oczekuję na słowo twoje.
Psalms 119:148: Budzę się, zanim zaświta, Aby rozmyślać nad słowem twoim.
Psalms 119:149: Wysłuchaj głosu mego według łaski swej, Panie, Według wyroku swego zachowaj mnie przy życiu!
Psalms 119:150: Blisko są ci, którzy prześladują umie złośliwie, Oddalili się od zakonu twojego.
Psalms 119:151: Bliski jesteś, Panie, A wszystkie twe przykazania są prawdą.
Psalms 119:152: Od dawna wiem o przykazaniach twoich, Że ustanowiłeś je na wieki.
Psalms 119:153: Wejrzyj na nędzę moją i wybaw mnie, Gdyż nie zapominam o zakonie twoim!
Psalms 119:154: Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie; Ożywiaj mnie według obietnicy swojej!
Psalms 119:155: Zbawienie dalekie jest od bezbożników, Bo nie szukają ustaw twoich,
Psalms 119:156: Wielkie jest miłosierdzie twoje, Panie, Ożywiaj mnie według sądów twoich!
Psalms 119:157: Liczni są prześladowcy i nieprzyjaciele moi, Lecz ja nie zbaczam od przykazań twoich.
Psalms 119:158: Gdy widzę odstępców, czuję odrazę, Że nie strzegą słowa twego.
Psalms 119:159: Zważ, że kocham ustawy twoje, Panie, Ożywiaj mnie według łaski swojej!
Psalms 119:160: Prawda jest treścią słowa twego I na wieki trwa sprawiedliwy wyrok.
Psalms 119:161: Książęta prześladują mnie bez przyczyny, Lecz serce moje lęka się słowa twego.
Psalms 119:162: Weselę się z obietnicy twojej Jak ten, który zdobył wielki łup.
Psalms 119:163: Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, Lecz kocham twój zakon.
Psalms 119:164: Siedem razy dziennie wysławiam cię Za sprawiedliwe sądy twoje.
Psalms 119:165: Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, Na niczym się nie potkną.
Psalms 119:166: Wyczekuję zbawienia twego, Panie, I pełnię przykazania twoje.
Psalms 119:167: Dusza moja strzeże świadectw twoich, Które bardzo kocham.
Psalms 119:168: Strzegę nakazów twoich i świadectw twoich, Bo wszystkie drogi moje są jawne przed tobą.
Psalms 119:169: Niech dotrze prośba moja przed oblicze twoje, Panie, Obdarz mnie rozumem według słowa swego!
Psalms 119:170: Błaganie moje niech dojdzie przed oblicze twoje, Wybaw mnie według obietnicy swojej!
Psalms 119:171: Niechaj popłynie chwała z warg moich, Gdy mię nauczysz ustaw swoich.
Psalms 119:172: Niech język mój opiewa słowo twoje, Bo wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwe.
Psalms 119:173: Niech wesprze mnie ręka twoja, Gdyż wybrałem przykazania twoje!
Psalms 119:174: Zbawienia twego pragnę, Panie, A zakon twój jest rozkoszą moją.
Psalms 119:175: Niech żyje dusza moja, aby cię chwalić, A niech wspomagają mnie wyroki twoje!
Psalms 119:176: Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi twego. Bo nie zapomniałem o przykazaniach twoich.


"Cóż zatem Ateny mają wspólnego z Jerozolimą? Cóż Akademia z Kościołem? Cóż heretycy z chrześcijanami?" — Tertulian
"...ilość nieprawdziwych informacji na temat teologii Kalwina jakie zostały podane jest wystarczająca aby wielokrotnie udowodnić jego doktrynę totalnej deprawacji!" — J.I. Packer
"Take a quiet moment to yourself today. Read a book. Sip a latte. Look out the window. (Then do the same thing, every single day, for the rest of your life.)" — Susan Cain
Nehemiah 8:10: I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie - poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją.
jj
Posty: 8288
Rejestracja: 11 sty 2008, 10:17
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Lokalizacja: zagranica
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: jj » 16 kwie 2012, 20:59

Psalm. Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij(*) i Twoja laska(**) są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.
(Psalm 23 Biblia Tysiąclecia)

(*) Kij pasterski sluzy do obrony owiec przed wilkami (rowniez przed tymi w owczej skorze)
(**) Laska pasterska sluzy do wyciagania owcy za łeb z przepasci. :)


makesh
Posty: 2043
Rejestracja: 20 maja 2010, 16:12
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: makesh » 16 kwie 2012, 21:06

jj pisze:Psalm. Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij(*) i Twoja laska(**) są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.
(Psalm 23 Biblia Tysiąclecia)

(*) Kij pasterski sluzy do obrony owiec przed wilkami (rowniez przed tymi w owczej skorze)
(**) Laska pasterska sluzy do wyciagania owcy za łeb z przepasci. :)


Ale numer! Dzisaj rano czytalam ten psalm przed wyjsciem z domu na bardzo wazna rzecz.

Tez zastanawialam sie nad kijem i laska. I probowalam odegnac negatywne kojarzenie odnosnie kija i laski.


makesh
Posty: 2043
Rejestracja: 20 maja 2010, 16:12
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: makesh » 19 kwie 2012, 06:40

(1) Psalm Dawidowy. Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? (2) Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim. (3) Nie obmawia językiem swoim, Nie czyni zła bliźniemu swemu Ani nie znieważa sąsiada swego. (4) Sam czuje się wzgardzony i niegodny, A czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. (5) Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę I nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy.

Psalm 15


makesh
Posty: 2043
Rejestracja: 20 maja 2010, 16:12
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: makesh » 25 kwie 2012, 10:12

Spojrzalam dzis specjalnie do tego fragmentu z Jeremiasza ktory jest czesto cytowany (rowniez jak bez pojmowania jego znaczenia). Zacytowalam caly kontekst.

(5) To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. (6) Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. (7) Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. (8) Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. (9) Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi? (10) Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. (11) Kuropatwa wysiaduje jajka, których nie zniosła; podobnie czyni ten, kto zbiera w nieuczciwy sposób bogactwa: w pośrodku dni swoich musi je opuścić i gdy nadejdzie jego koniec, okazuje się głupcem.

Dla mnie ten fragment oznacza ze
*czlowiek nie powinien pokladac swoja wiare w rzeczy ktore maja koniec i nie jest wieczne.
*nie powinien pokladac ufnosc w samym sobie, w swojej wlasnej sile i cielesnym i umyslowym umiejetnosciach.
*nie powinien modlic sie do innych ludzi typu swiety Antoni, Krzysku wspomoz itd.

Glupcem jest taki kto nie chce sie uczyc od innych, nie chce siebie podporzadkowac do starszych ktorzy sie kieruja Slowem, nie maja szacunku do innych, glupcem jest ten ktory uznal ze juz wszystko sam wie, sam poznal.

Wiec cytujmy wersety ze zrozumieniem a nie bezmyslnie.


makesh
Posty: 2043
Rejestracja: 20 maja 2010, 16:12
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: makesh » 29 kwie 2012, 17:16

(15) Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. (16) A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, (17) a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel; do nich należy Hymeneusz i Filetos, (18) którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. (19) Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.

Slowa te sa skierowane do Tymoteusza ktory mial do czynienia z Zydami ktorzy lubowali sie w klotniach o rodowody i zakon, moim zdaniem. Warto zauwazyc co dla nas najwazniejsze, zebysmy mogli stac przed Bogiem...


Od Neithana

(23) A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory. (24) A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, (25) napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy (26) i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli.
2Tym 2

(tak naprawde to na ludzki rozum to porazka, ale przykazania Boze maja moc i to ogromna).


Awatar użytkownika
Endejk
Posty: 153
Rejestracja: 24 lip 2008, 21:49
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Endejk » 29 kwie 2012, 18:34

Mój ukochany Psalm który staram się czytać co wieczór :

(1) Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
(2) mówi do Pana: Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam.
(3) Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
(4) Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
(5) W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
(6) ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
(7) Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
(8) Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
(9) Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
(10) Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
(11) bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. (12) Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
(13) Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
(14) Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.
(15) Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
16) Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.


Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 34-35)
makesh
Posty: 2043
Rejestracja: 20 maja 2010, 16:12
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: makesh » 21 maja 2012, 19:47

(1) Odrzućcie tedy od siebie przewrotność, podstęp, obłudę, zazdrość i wszelkie złe słowo!

1Piotra2.
Slowo Dnia ze strony http://www.slowo.pl/start.php


makesh
Posty: 2043
Rejestracja: 20 maja 2010, 16:12
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: makesh » 24 maja 2012, 11:27

(1) Dawidowy. Do ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. (2) Boże mój! Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu! Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu! (3) Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. (4) Panie, wskaż mi drogi swoje, Ścieżek swoich naucz mnie! (5) Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie! (6) Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, Gdyż są one od wieków! (7) Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj, Przez wzgląd na łaskę twoją pamiętaj o mnie, Przez wzgląd na dobroć twoją, Panie. (8) Pan jest dobry i prawy, Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. (9) Prowadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi swojej. (10) Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością Dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów jego. (11) Przez wzgląd na imię swoje, Panie, Odpuść grzech mój, bo jest wielki! (12) Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. (13) On sam będzie przebywał w szczęściu, A potomstwo jego odziedziczy ziemię. (14) Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje. (15) Oczy moje zawsze patrzą na Pana, Bo On wyswobadza z sieci nogi moje. (16) Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, Bom jest samotny i ubogi! (17) Ulżyj udręce serca mojego, Wyzwól mnie z utrapień moich! (18) Wejrzyj na nędzę i mozół mój, I odpuść wszystkie grzechy moje! (19) Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi, I jak zawzięcie mnie nienawidzą! (20) Strzeż duszy mojej i ocal mnie, Niech nie doznam wstydu, Gdyż w tobie szukam schronienia! (21) Niewinność i prawość niech mnie osłania, Gdyż w tobie miałem nadzieję! (22) Boże, wybaw Izraela Od wszelkich niedoli jego!


Szafirowa
Posty: 24
Rejestracja: 07 sty 2013, 22:04
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Szafirowa » 25 mar 2013, 19:31

Jk 4,13-17

Teraz wy, którzy mówicie: «Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski», wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo». Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.

Istotną nauką jest to dla mnie. Jak wielu ludzi, często za bardzo polegam na własnych myślach, za dużo planuję, a tak naprawdę tylko Pan wie, co mnie czeka. Odnosi się to też chyba do postanowień, których nie zawsze dotrzymujemy. Niech słowo nie wyprzedza zamierzenia, rozważenia.Wróć do „Studium Biblii”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości